                 
  
2018/6/22

   ᠨᠠᠮ ᠤᠨᠠᠷᠪᠠ ᠶᠢᠰᠦᠲᠦᠭᠡᠷ ᠶᠡᠭᠡ

ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠳᠤ᠂

ᠦᠬᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ  

ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠶᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢᠨᠶᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠢ

ᠬᠠᠷᠠᠯᠲᠠ ᠪᠤᠯ ᠲᠤᠮᠲᠠᠲᠦᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠬ ᠲᠠᠢ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮᠵᠢᠷᠤᠮ ᠤᠨ  

ᠪᠠᠶᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠢᠲᠡᠬᠦᠯᠳᠡᠷᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠨ

ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠦ᠂ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ

ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮᠪᠠ ᠵᠠᠰᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ  

ᠴᠢᠲᠠᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨᠤᠲᠤᠬᠢᠴᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ

ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠬᠤᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ

ᠲᠤᠲᠤᠷᠬᠠᠢᠲᠤᠷᠠᠲᠤᠬᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃  

ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠯ ᠨᠢᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ

ᠴᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠᠪᠠ ᠵᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ

ᠭᠤᠭᠴᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠵᠦ᠂

ᠦᠬᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠴᠦᠯᠡᠬᠦᠴᠡᠭ ᠤᠨ

ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭᠵᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢ

ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃        

  ᠬᠠᠩᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ

ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠶᠢᠨ

ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠢᠦᠬᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢ  

ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠶᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ᠄ ᠬᠠᠩᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ

ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠤᠨᠶᠠᠰᠦ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ

ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠪᠠᠷᠭᠤᠤᠯ ᠰᠢᠪᠲᠤᠯᠬᠤ

ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠢᠶᠠᠨᠪᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ        

    ᠤᠲᠤᠬᠢᠴᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠨᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ

ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠢᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ

ᠡᠷᠭᠡᠪᠰᠢᠬᠠᠩᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ  

ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠤᠨᠶᠠᠰᠦ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ

ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠪᠠᠷᠭᠤᠤᠯ ᠰᠢᠪᠲᠤᠯᠬᠤ

ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠢᠶᠠᠨᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠦ᠂ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ  

᠎ ᠤᠨᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠰᠦ

ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨᠲᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠢᠭ ᠢ

ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠮ᠎ᠡᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ

ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢᠭᠡᠵᠦ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ  ᠠᠷᠪᠠ

ᠶᠢᠰᠦᠲᠦᠭᠡᠷᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ

ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠯ ᠳᠤᠲᠤᠷᠠᠲᠤᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃        

  ︽ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠨ ᠤᠲᠠᠷᠢᠵᠦ ᠤᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠬᠤ

ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠢᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠮᠠᠰᠢᠨ

ᠮᠧᠬᠠᠨᠢᠭᠪᠠ ᠡᠳ᠋ᠰᠢᠬᠦᠯᠦᠨ  

ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤᠲᠦᠬᠦᠭᠡᠷᠦᠮᠵᠢ ᠪᠠᠨ

ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠶᠠᠰᠦ

ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ

ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠴᠠᠪᠢᠳᠡᠨ ᠤ

ᠲᠤᠲᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠨ᠎ᠡᠬᠠᠨᠭ᠍ᠰᠢ

10ᠵᠢᠯ ᠤᠨᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠠᠴᠠ 10ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠲᠠᠬᠢᠨ

ᠦᠰᠪᠡᠭᠡᠵᠦᠬᠢᠷᠢᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠩᠴᠦ᠋ᠨᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠤᠸᠠᠩ ᠶᠠᠩ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨᠱᠧᠩ  ᠬᠤᠸᠠ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢᠬᠤᠷᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ

ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠮᠡᠳᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠯᠢ ᠬᠤᠸᠠ ᠯᠢᠶᠠᠩ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠢᠦᠬᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠬᠰᠠᠨ

ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ᠃      

    ᠮᠠᠨ ᠤᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡᠦᠨᠲᠦᠷ ᠬᠤᠷᠲᠤᠴᠠᠲᠦ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠯ ᠤᠨᠱᠠᠲᠦᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ  ᠦᠨᠲᠦᠷ ᠶᠠᠰᠦᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠦ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠲᠦᠨ ᠳᠤᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠠᠴᠠ᠂

ᠡᠷᠭᠡᠪᠰᠢ ᠶᠠᠰᠦᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ  ᠎ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠨ ᠳᠤ᠂ᠦᠷ᠎ᠡ ᠠᠰᠢᠭ ᠢ ᠤᠷᠢᠲᠠᠪᠡᠷᠪᠤᠲᠤᠯᠬᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠬᠤᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠤᠮᠲᠠᠲᠦ  

ᠤᠯᠤᠰᠬᠠᠶᠢᠨᠠᠨ ᠤᠨᠦᠬᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠤᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨᠰᠤᠲᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠤᠨᠲᠷᠤᠭ᠎ᠠ  ᡂᠢ ᠹᠦ᠋ ᠯᠢᠨ ᠦᠵᠡᠨ᠎ᠠ᠃ᠬᠠᠩᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ

ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠤᠨᠶᠠᠰᠦ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠳᠤᠡᠷᠭᠡᠪᠰᠢ  ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨᠬᠦᠴᠦᠷᠭᠡᠭ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠲᠦᠷᠭᠡᠳᠭᠡᠨᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠦ ᠠᠵᠦᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ  ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭᠵᠢᠨ ᠲᠡᠰᠲᠡᠪᠰᠢᠬᠦ ᠶᠢ ᠲᠡᠮᠵᠢᠵᠦ᠂ ᠤᠲᠤᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠡᠨ ᠤᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠲᠦᠷᠭᠡᠳᠭᠡᠨ  ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠦ᠂ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠤᠷ ᠤᠨᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠨ

ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃        

    ᠬᠦᠳᠡᠭᠡᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠶᠢᠨᠲᠦᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠦᠬᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠶᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ᠄  ᠬᠤᠶᠠᠲᠤᠭᠠᠷᠡᠬᠡᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠶᠢᠨᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨᠲᠤᠯᠪᠠᠯ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠭᠤᠴᠢᠨ  ᠵᠢᠯᠤᠷᠲᠤᠳᠬᠠᠨ᠎ᠠ        

    ᠤᠲᠤᠬᠠᠨ ᠳᠤ᠂ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠭᠡᠰᠡᠭᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠢᠬᠤᠶᠠᠲᠤᠭᠠᠷ ᠡᠬᠡᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃  ᠨ

    ᠠᠮ ᠤᠨᠠᠷᠪᠠ ᠶᠢᠰᠦᠲᠦᠭᠡᠷ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠯ ᠳᠤ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠶᠢᠨᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ  ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠬᠤᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠂  ᠬᠤᠶᠠᠲᠤᠭᠠᠷᠡᠬᠡᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠶᠢᠨᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠲᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ  ᠲᠠᠬᠢᠨᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠢᠯ

ᠤᠷᠲᠤᠳᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦᠲᠤᠲᠤᠷᠬᠠᠢ ᠵᠢᠭᠠᠵᠦ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨᠪᠢᠯᠡ᠃        

  ︽ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠮᠠᠨ ᠤ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠳ ᠢᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠠᠮᠤᠷ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨᠭᠡᠵᠦᠾᠧᠨᠠᠨ ᠮᠤᠵᠢ   ᠶᠢᠨ ᠫᠦᠶᠠᠩ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤᠰᠢ ᠰᠢᠨ ᠵᠤᠸᠠᠩ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨᠡᠬᠦᠷ ᠤᠨ ᠱᠦᠵᠢ ᠯᠢ ᠯᠢᠶᠠᠨ ᠴᠧᠩ ᠲᠦᠯᠦᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠬᠦᠨ ᠠᠴᠠᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠶᠢᠨᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠠᠴᠠᠵᠤᠪᠠᠵᠤ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ

ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠶᠢᠯᠠᠯ ᠪᠡᠯᠡ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠲᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠵᠦ᠂ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠳ ᠤᠬᠤᠷᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠯᠡ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠲᠠᠭᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃  ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠ ᠶᠢᠰᠦᠲᠦᠭᠡᠷᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨᠪᠤᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ  ᠲᠤᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠪᠤᠲᠤᠯ

ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢᠲᠤᠭᠲᠠᠪᠦᠷᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠨ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠬᠦ ᠶᠢᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠠᠰᠢᠬᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ᠂ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ  ᠎ ᠤᠨ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠶᠢᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷᠭᠤᠤᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨᠭᠤᠤᠯ  ᠴᠤᠭᠴᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠦ᠂ᠨᠡᠩ ᠤᠯᠠᠨ ᠪᠡᠯᠡ ᠮᠦᠡᠭᠬᠦ᠂

ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ᠂ᠴᠢᠲᠠᠪᠦᠷᠢᠲᠠᠨ ᠢ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨᠪᠠ  ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠳᠤ ᠲᠠᠲᠠᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃  

    ᠮᠦᠡᠭᠬᠦᠨᠬᠦᠢᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨᠦᠬᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠶᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ᠄ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮᠲᠦ  ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠢ ᠮᠦᠡᠭᠬᠦᠨᠬᠦᠢᠯᠬᠡᠬᠡᠨ ᠤ ᠲᠦᠭᠰᠢᠭᠦᠷᠢ ᠦᠯᠦᠡᠬᠦᠰᠬᠦ ᠬᠤᠷᠢᠭ᠎ᠠ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠᠰᠠᠬᠢᠨ᠎ᠠ        

    ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮᠲᠦ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠢ ᠮᠦᠡᠭᠬᠦᠨ ᠬᠦᠢᠯᠬᠡᠬᠡᠨ ᠤᠲᠦᠭᠰᠢᠬᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦᠪᠤᠯ ᠬᠦᠨᠳᠤ ᠶᠡᠭᠡ  ᠲᠦᠭᠰᠢᠬᠦᠷᠢ ᠶᠢᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠵᠦ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦᠪᠤᠭᠤᠮᠲᠠ ᠰᠢᠪᠲᠤᠯᠬᠤ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠤᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠤᠯᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ  ᠡᠬᠦᠷᠭᠡᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠ ᠶᠢᠰᠦᠲᠦᠭᠡᠷᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠯ ᠳᠤ᠂ᠮᠦᠡᠭᠬᠦᠨ ᠬᠦᠢᠯᠬᠡᠬᠡᠨ ᠤ  ᠬᠢᠨᠠᠨᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ

ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠢᠪᠦᠷᠢᠨᠰᠢᠬᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮᠲᠦᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠢ ᠮᠦᠡᠭᠬᠦᠨ ᠬᠦᠢᠯᠬᠡᠬᠡᠨ ᠤ ᠲᠦᠭᠰᠢᠬᠦᠷᠢ ᠦᠯᠦ ᠡᠬᠦᠰᠬᠦ ᠬᠤᠷᠢᠭ᠎ᠠᠱᠤᠭᠤᠮ ᠢ ᠰᠠᠬᠢᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢᠭᠡᠵᠦ ᠲᠤᠷᠠᠲᠤᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃       ᠲᠤᠮᠲᠠᠲᠦᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨᠬᠢᠨᠠᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠴᠢ  ᠬᠦᠸᠧᠱᠦ ᠴᠢᠩ ᠲᠦᠯᠦᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢ᠂ ᠮᠦᠡᠭᠬᠦᠨᠬᠦᠢᠯᠬᠡᠬᠡᠨ ᠤ

ᠲᠦᠭᠰᠢᠬᠦᠷᠢ ᠶᠢᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠯᠭᠡᠬᠦᠷ ᠤᠨᠰᠠᠮᠠᠭᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ᠂ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠠᠵᠢᠯ ᠨᠢᠭᠡᠳᠡᠨ᠂ ᠬᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠠᠬᠤᠶᠢᠯᠠᠯ᠂ ᠦᠷᠢ ᠰᠢᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠰᠤᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠯᠳᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠤᠬᠳᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠬᠦᠨ ᠳᠤ᠂ᠡᠨᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ

ᠪᠠᠩᠬᠢ᠂ ᠰᠤᠯᠪᠢᠴᠠᠯ ᠮᠦᠡᠭᠭᠦᠨ ᠬᠦᠢᠯᠭᠡᠭᠡᠨ᠂ ᠬᠡᠷᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭᠡᠰᠦᠷᠡᠯ᠂ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠲᠤᠨ ᠤ ᠦᠷᠢ ᠦᠭᠴᠡᠭᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠳᠤᠪᠤᠶᠢᠮ᠎ᠠ ᠲᠦᠭᠰᠢᠭᠦᠷᠢ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠢᠬᠠᠮᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃  ᠡᠬᠦᠨ ᠤᠬᠠᠮᠲᠦ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠲᠠᠯᠪᠦᠬᠦᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠢᠲᠦᠭᠰᠢᠬᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠤᠷᠴᠠᠢ᠂ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠠᠴᠠ

ᠡᠷᠭᠡᠪᠰᠢ ᠬᠦᠴᠦ ᠪᠠᠨᠲᠦᠪᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠨ ᠴᠡᠭᠴᠡᠯᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠲᠠᠢ᠃        ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠳᠡ ᠬᠢᠬᠦ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨᠪᠦᠷᠢᠯᠲᠦᠬᠦ ᠶᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠬᠤ᠄ᠴᠢᠯᠦᠬᠡᠲᠦ  ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠦᠬᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨᠨᠡᠩ ᠶᠡᠭᠡ ᠡᠵᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠤᠯᠭᠤᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ        

   ᠴᠢᠯᠦᠬᠡᠲᠦᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠦᠬᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨᠨᠡᠩ ᠶᠡᠭᠡ ᠡᠵᠡᠨ  ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠤᠯᠭᠤᠵᠦ᠂ ᠴᠢᠯᠦᠬᠡᠲᠦ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤᠭᠠᠷᠠᠮ ᠢ ᠬᠠᠶᠢᠨ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠵᠦᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠨ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢᠭᠡᠵᠦ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠ ᠶᠢᠰᠦᠲᠦᠭᠡᠷᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠯ ᠳᠤᠲᠤᠷᠠᠲᠤᠬᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃  

 
   
 
 
  
 
2014-2015 ©                     蒙ICP备05010860号