                 
  
2018/6/22
                  

ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ 3 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ

ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠤᠨ ᠰᠡᠬᠦᠯᠴᠢ ᠪᠠᠷ᠂ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ

ᠶᠠᠪᠤᠲᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠯᠢᠶᠤᠤᠨᠢᠩ᠂

ᠵᠧᠵᠢᠶᠠᠩ᠂ ᠾᠧᠨᠠᠨ᠂ᠬᠤᠪᠸᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ

7ᠴᠢᠯᠦᠬᠡᠲᠦᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ

ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠢᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ  ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠵᠤ᠂ᠴᠢᠯᠦᠬᠡᠲᠦ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠢ11ᠪᠤᠯᠭᠠᠨᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠨᠡᠩ ᠶᠡᠭᠡᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ  ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠡ᠂ ᠨᠡᠩ ᠤᠯᠠᠨᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ

ᠴᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠢᠲᠡᠪᠡᠷᠬᠢᠵᠤ ᠤᠷᠢᠳᠡᠪᠡᠷ ᠲᠤᠷᠰᠢᠬᠤ ᠶᠢᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠬᠦᠯᠵᠤ᠂  ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠬᠦᠲᠦᠯᠦᠨᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠲᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃        

ᠤᠲᠤᠬᠠᠨ ᠳᠤ᠂ᠴᠢᠯᠦᠬᠡᠲᠦ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨᠵᠠᠷᠢᠮ ᠱᠠᠲᠦ ᠦᠶᠡᠴᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠢ ᠦᠬᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠯᠲᠠᠨᠢᠬᠡᠨᠳᠡ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠲᠤᠭᠠᠲᠦᠬᠢ

ᠠᠵᠦᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ  ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠠᠨᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠲᠡᠰ ᠲᠡᠪᠰᠢᠬᠦ ᠶᠢᠨᠲᠤᠯᠭᠠᠮ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠨᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ  ᠎ ᠶᠢᠨᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ

ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠲᠠᠭᠠᠯᠲᠤᠨ᠂ ᠴᠢᠯᠦᠬᠡᠲᠦ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ  ᠦᠬᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠡᠷᠭᠡᠪᠰᠢ ᠲᠦᠷᠭᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠂ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠳᠤ ᠨᠡᠩ ᠶᠡᠭᠡ ᠡᠵᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦᠡᠷᠭᠡ

ᠤᠯᠭᠤᠵᠦ᠂  ᠦᠬᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨᠠᠮᠢᠵᠢᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠢ ᠨᠢᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠡᠬᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦᠬᠤᠸᠠ ᠵᠦᠩ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ  ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ

ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨᠴᠢᠯᠦᠬᠡᠲᠦ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨᠰᠤᠲᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ  ᠲᠦᠪ ᠤᠨ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠭᠴᠢᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠴᠧᠨ ᠪᠦᠸᠧ ᠫᠷᠤᠹᠧᠰᠰᠤᠷᠶᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ᠃        

ᠴᠢᠯᠦᠬᠡᠲᠦᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠷᠠᠮ ᠪᠤᠯ ᠴᠢᠯᠦᠬᠡᠲᠦᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠨᠢᠭᠡ  ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠤᠨ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢᠯᠠᠯᠪᠠ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠮᠦᠨ᠃ᠴᠢᠯᠦᠬᠡᠲᠦ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ

ᠭᠠᠷᠠᠮ ᠨᠢᠤᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ  ᠴᠢᠯᠦᠬᠡᠲᠦ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠨ ᠤᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠡᠶᠢᠴᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ

ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠴᠢᠲᠠᠪᠦᠷᠢᠲᠠᠨ᠂ᠡᠳ᠋ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠡᠯᠧᠮᠧᠨ᠋ᠲ ᠤᠨ  ᠪᠦᠷᠢᠮᠦᠰᠤᠨᠴᠢᠯᠦᠬᠡᠲᠦ ᠡᠷᠬᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠶᠢᠨᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠮᠦᠡᠭᠬᠦᠨ ᠬᠦᠢᠯᠬᠡᠬᠡᠨᠪᠠ ᠤᠯᠠᠨ

ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ᠵᠠᠬ᠎ᠠᠲᠡᠯᠭᠡᠬᠦᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳ ᠠᠭᠤᠰᠤᠯᠴᠠᠯᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠨᠲᠦᠷ  ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯᠳᠡᠢᠪᠠᠶᠢᠬᠤ

ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃ ᠴᠢᠯᠦᠬᠡᠲᠦᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠷᠠᠮ ᠢ ᠬᠠᠶᠢᠨ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠲᠠᠭᠠᠲᠦᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠢ ᠤᠯᠠᠮ

ᠨᠢᠬᠡ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠳᠤᠠᠰᠢᠬᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠵᠦ ᠴᠧᠨ ᠪᠦᠸᠧᠫᠷᠤᠹᠧᠰᠰᠤᠷ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠪᠡ᠃      

ᠠᠮᠢᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠤᠬᠢᠨᠠᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ᠄ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋

ᠬᠦᠷᠦᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠦᠯᠳᠡ ᠪᠡ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ       ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠡ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠬᠡᠷᠶᠡᠭᠡ

ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠳᠤ᠂ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠬᠦᠷᠦᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠦᠯᠳᠡ ᠪᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨᠠᠨ  

ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ᠪᠦᠬᠦ ᠠᠷᠡᠳ ᠤᠨ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢ  ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨᠡᠳ᠋ ᠬᠦᠷᠦᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨᠡᠬᠦᠷᠬᠡ

ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯᠳᠡᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠤᠨ᠂ ᠪᠦᠬᠦᠶᠢᠢᠯᠡ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠤᠨᠤᠷᠤᠨ ᠵᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨᠬᠠᠮᠢᠶᠡᠷᠦᠯᠳᠡ ᠪᠡ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠨ

ᠰᠠᠷᠬᠦᠬᠡᠬᠦ ᠡᠬᠦᠷᠬᠡᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢᠬᠡᠳᠦᠯᠳᠡᠢᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤᠡᠯ᠎ᠠ  ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠬᠢᠷᠳᠦᠯ ᠢᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠡ ᠵᠠᠰᠠᠭᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ

ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦᠡᠬᠦᠷᠬᠡ  ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠬᠢᠨᠠᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠤ ᠶᠢ ᠨᠢᠬᠡᠳᠦᠯᠳᠡᠢᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠵᠦ ᠲᠤᠷᠠᠳᠴᠠᠢ᠃      

ᠳᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤᠳᠦᠪ ᠤᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ  ᠪᠡ ᠤᠷᠴᠢᠨᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠳᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠳ᠋ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠯᠢ ᠽᠦᠸᠧ  ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠡ ᠤᠰᠤ ᠤᠢᠰᠢᠭᠤᠢ ᠬᠡᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠠᠭᠤᠷᠭᠤᠤᠯ ᠨᠢ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠳᠦᠬᠦᠷ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ

ᠪᠤᠯᠬᠤᠶᠤᠮ᠂ ᠭᠡᠪᠡᠴᠤ ᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠨᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠠᠷᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠵᠤᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠪᠡᠬᠡᠵᠢᠩᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠢᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠬᠦᠳᠦᠪ ᠤᠨ ᠠᠭᠠᠷ ᠮᠠᠨᠳᠠᠯ ᠤᠨ  ᠳᠠᠰᠤᠭ ᠤᠨᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠯᠢ ᠶᠦᠨ ᠳᠢᠩᠳᠦᠯᠦᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ

ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ᠂ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠦᠵᠦ ᠳᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨᠡᠶᠢᠳᠬᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠦᠴᠦ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤᠳᠬᠠᠨᠬᠢᠨᠠᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠯᠬᠦ ᠎ ᠳᠤ

ᠠᠰᠢᠡᠡᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ᠡᠨᠡ ᠨᠢ᠂ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠳᠤ ᠵᠢᠭᠠᠵᠦᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠨᠡᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ  ᠬᠠᠮᠳᠤᠪᠡᠷᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠴᠢᠨᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ

ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨᠰᠢᠢᠳᠪᠤᠷᠢ ᠪᠡ ᠤᠶ  ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢᠬᠦᠢᠴᠡᠳ

ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠵᠡᠢ᠃        

ᠵᠠᠰᠠᠭᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨᠦᠬᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠮᠤᠵᠢ ᠬᠤᠳᠠᠰᠢᠶᠡᠨ ᠨᠢ ᠡᠬᠦᠷᠬᠡ ᠴᠢᠳᠠᠪᠬᠢ ᠤᠶᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠮ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦᠪᠡ

ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠡᠨ ᠠᠯᠪᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠨ᠎ᠠ        

ᠨᠠᠮ ᠤᠨᠠᠷᠪᠡ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠳᠤ᠂ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠰᠵᠢᠴᠢ ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠠᠴᠠ  ᠳᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠬᠢᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠦᠨ ᠳᠤ ᠨᠡᠩ ᠤᠯᠠᠨᠡᠵᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢ

ᠤᠯᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠃ᠮᠤᠵᠢ ᠬᠤᠳᠠ ᠰᠢᠶᠡᠨ  ᠎ ᠤ ᠡᠬᠦᠷᠬᠡᠴᠢᠳᠠᠪᠬᠢ ᠤᠶᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠮᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤᠡᠰᠡᠬᠦᠯ᠎ᠠ  ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠡᠨ

ᠠᠯᠪᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠨ᠎ᠠ᠃        

ᠡᠨᠡᠬᠤᠶᠡᠷ ᠳᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠦᠬᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨᠵᠠᠰᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ  ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠤᠨᠤᠳᠤᠬᠢᠴᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠬᠤᠴᠢᠬᠤᠯᠡ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ

ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠰ ᠵᠢᠴᠢ  ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠠᠴᠠᠳᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠬᠢ ᠤᠷᠤᠨ

ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠦᠨ ᠳᠤ ᠨᠡᠩ ᠤᠯᠠᠨᠡᠵᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢ  ᠤᠯᠭᠤᠬᠤ ᠨᠢᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠠᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠳᠡᠩᠴᠡᠬᠦᠷᠢᠦᠬᠡᠢ  ᠬᠦᠢᠴᠡᠳ

ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠨᠡᠩ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠨᠡᠩ ᠬᠠᠨᠳᠤᠯᠭᠠᠳᠦᠴᠢᠨᠡᠷᠳᠡᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠬᠦᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠠᠮ ᠵᠠᠰᠠᠭ  ᠎ ᠤᠨᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ

ᠡᠰᠡᠬᠦᠯ᠎ᠠᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠡᠨ ᠠᠯᠪᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ  ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨᠱᠠᠳᠦᠨ ᠤ ᠨᠠᠮ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢᠪᠳᠦᠷᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ  ᠬᠤᠪᠢᠶᠡᠷᠢᠳᠤᠳᠤ

ᠪᠤᠰᠦ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠡᠳᠦ ᠤᠯᠠᠨᠵᠡᠷᠬᠡ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤᠠᠰᠢᠭᠳᠠᠢ ᠬᠡᠵᠦ  ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨᠠᠷᠡᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠯᠳᠡ

ᠪᠤᠯᠤᠨᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠬᠤ  ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠤᠨᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠯᠢᠦ ᠫᠧᠩ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠵᠡᠢ᠃      

ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨᠱᠠᠳᠦᠨ ᠤ ᠨᠠᠮ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤᠡᠰᠡᠬᠦᠯ᠎ᠠ  ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠡᠨ ᠠᠯᠪᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠶᠢ

ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠨᠴᠤᠮᠬᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠳᠤ  ᠠᠰᠢᠭᠳᠠᠢᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠳᠡᠬᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠦᠨ᠎ᠠᠬᠡᠵᠦᠾᠧᠨᠡᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠯᠠᠨ ᠺᠤᠤ ᠰᠢᠶᠡᠨ ᠎ ᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ

ᠱᠦᠵᠢᠼᠠᠢ ᠰᠦᠩ ᠲᠤᠤ ᠳᠦᠯᠦᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠠ᠃        

ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨᠬᠢᠨᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨᠦᠬᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠶᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ᠄ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ

ᠦᠬᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨᠳᠤᠷᠰᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠭ᠋ ᠢ ᠪᠦᠬᠦᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ  ᠳᠡᠯᠬᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠨ᠎ᠠ      

ᠨᠠᠮ ᠤᠨᠠᠷᠪᠠ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠬᠡᠷ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠳᠤ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠠᠨᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨᠦᠬᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠶᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ᠳᠤᠷᠰᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ

ᠴᠢᠭ᠋ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠢᠪᠦᠬᠦ  ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠳᠡᠯᠬᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠨ᠎ᠠ︔ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢ ᠳᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠵᠦ᠂ ᠬᠢᠨᠠᠨᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ  ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ᠳᠤ

ᠡᠬᠦᠷᠬᠡᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠮᠡᠳᠡᠯᠪᠡ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯ ᠢᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ  ᠤᠯᠭᠤᠵᠦ᠂ ᠬᠤᠴᠤᠷᠭᠠᠨᠠᠪᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠤᠰᠳᠦᠷᠢᠮ ᠤᠨᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ

ᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠᠬᠡᠵᠦ  ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠠᠢ᠃  

ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠳᠤ᠂ᠪᠡᠬᠡᠵᠢᠩ᠂ ᠱᠠᠨ ᠰᠢ᠂ ᠵᠧᠵᠢᠶᠡᠩᠭᠤᠷᠪᠡᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠬᠤᠳᠠ ᠨᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨᠬᠢᠨᠠᠨ  ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨᠦᠬᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠷᠰᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨᠴᠢᠭ᠋ ᠤᠨ

ᠡᠬᠦᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠨᠢᠬᠡᠨᠳᠡᠪᠦᠬᠦ  ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠬᠦᠯᠵᠦ᠂ᠬᠤᠶᠢᠰᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠬᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠳᠦᠯᠬᠢᠨ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ

ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠳᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠠᠮᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃        

ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠯ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢᠦᠬᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ  ᠡᠮᠤᠨᠡᠬᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤᠳᠤᠷᠰᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠭ᠋ ᠤᠨᠳᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠮ

ᠨᠢᠬᠡᠠᠯᠬᠤᠮ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠦᠩᠨᠡᠯᠲᠡ  ᠪᠡᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠯ ᠶᠤᠮ᠂ ᠮᠦᠨ ᠴᠦᠬᠠᠤᠯᠢ ᠳᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨᠦᠬᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠳᠦᠯᠬᠢᠨ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠠᠴᠠ ᠨᠢᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠵᠦ

ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠬᠤᠴᠤᠷᠭᠠᠨ ᠠᠪᠬᠤᠪᠤᠯ ᠳᠠᠷᠦᠢ  ᠡᠬᠦᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢᠭᠤᠷᠪᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠰᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨᠴᠢᠭ᠋ ᠤᠨ ᠳᠦᠰᠦᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠬᠢᠨᠠᠨᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ  

ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠤᠯᠭᠤᠭᠰᠠᠨᠠᠪᠴᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢᠬᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠵᠦ ᠪᠡᠬᠡᠵᠢᠩᠶᠡᠭᠡ  ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠡᠴᠢᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ

ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠦᠪ ᠤᠨ ᠳᠡᠳ᠋ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠵᠤᠸᠠᠩ  ᠳ᠋ᠧ ᠱᠦᠢᠬᠡᠯᠡᠵᠡᠢ᠃        

ᠳᠦᠪ ᠤᠨᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠱᠦᠵᠢ᠂ ᠬᠢᠨᠠᠨᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠤ  ᠰᠠᠶᠢᠳᠶᠠᠩ ᠰᠢᠶᠦᠦ ᠳ᠋ᠦ᠋ ᠳᠦᠯᠦᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠡ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠬᠡᠷ

ᠶᠡᠭᠡᠬᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠬᠡᠷ᠎ᠠᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ᠂ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ

ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠡ ᠬᠢᠨᠠᠨᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠡᠨᠠᠯᠪᠠᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨᠠᠯᠳᠠᠳᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠪᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ

ᠬᠢᠨᠡᠯᠳᠡᠳᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠭᠠᠨᠢᠭ ᠨᠢᠬᠡᠳᠦᠯ ᠢ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠ ᠬᠡᠵᠡᠢ᠃      

ᠺᠠᠳ᠋ᠷ ᠢᠬᠢᠨᠠᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤᠭᠳᠠᠴᠠ ᠶᠢᠳᠡᠬᠦᠯᠳᠡᠷᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ᠄ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠤ ᠪᠡ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠨ ᠬᠠᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠡ

ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠵᠡᠷᠬᠡᠪᠡᠷ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠡᠨ᠎ᠠ      

ᠨᠠᠮ ᠤᠨᠠᠷᠪᠡ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠬᠡᠷ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠳᠤ᠂ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠤ ᠪᠡ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠨᠬᠠᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ  ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠡ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠵᠡᠷᠬᠡᠪᠡᠷ

ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠡᠬᠤ ᠶᠢᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠺᠠᠳ᠋ᠷ ᠢ  ᠬᠢᠨᠠᠨᠦᠨᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤᠭᠳᠠᠴᠠ ᠶᠢ ᠳᠡᠬᠦᠯᠳᠡᠷᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠨ᠂ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤᠭᠳᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠶᠢ  ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠬᠤᠪᠠ

ᠵᠠᠯᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠬᠳᠠᠴᠠ ᠶᠢᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠳᠤᠭ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠳᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠳᠡᠳᠡᠬᠡᠷ ᠵᠤᠷᠢᠭᠳᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠᠡᠬᠦᠷᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠯᠠᠪᠳᠠᠭᠤᠨᠪᠠᠳᠤᠳᠠᠢ ᠪᠠᠷ

ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠳᠠᠭ᠂ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠢᠭ  ᠳᠤᠰᠠ ᠪᠠᠨᠪᠤᠳᠤᠳᠠᠭ ᠦᠬᠡᠢ ᠺᠠᠳ᠋ᠷᠴᠤᠳ ᠲᠤᠳᠦᠰᠢᠭ ᠵᠤᠷᠢᠭᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠬᠡᠵᠦ ᠳᠤᠷᠡᠳᠴᠠᠢ᠃      

ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠬᠦᠰᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠦᠵᠡᠯᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠢᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠨ᠂  ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳᠦ ᠶᠢᠨᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ᠺᠠᠳ᠋ᠷ ᠢ

ᠰᠢᠯᠢᠨ ᠳᠡᠪᠰᠢᠬᠦᠯᠬᠦᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ  ᠠᠳᠬᠤᠵᠦ᠂ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠲᠠᠯ᠎ᠠᠰᠢᠯᠢᠨ ᠲᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰᠬᠤᠷᠢᠡᠡᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ᠦᠬᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠨᠢ  

ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠯ ᠳᠤᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠮᠵᠢᠳᠡᠢ ᠬᠠᠨᠳᠤᠪᠡᠯᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠦᠷᠬᠡᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠺᠠᠳ᠋ᠷᠴᠤᠳ ᠤᠨᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠬᠦᠳᠬᠦ ᠪᠡ  ᠡᠷᠡᠮᠡᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠨᠳᠡᠮᠡᠴᠡᠬᠦ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠳᠦ ᠴᠢᠨᠡᠷ ᠪᠡᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠠᠳᠦ

ᠴᠢᠨᠡᠷ ᠢᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠡᠵᠦ ᠳᠡᠶᠢᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠱᠠᠳᠦᠨ ᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠡᠨᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠢ᠂ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠳᠦᠬᠦᠷ ᠳᠤᠭᠳᠠᠴᠠ ᠶᠢ ᠤᠯᠠᠮᠨᠢᠬᠡ  ᠠᠯᠬᠤᠮ

ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠭᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠵᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠬᠡᠳᠦᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ  ᠫᠷᠤᠹᠧᠰᠰᠤᠷᠵᠦ ᠯᠢ ᠵᠢᠶᠠ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠵᠡᠢ᠃

 
   
 
 
  
 
2014-2015 ©                     蒙ICP备05010860号