ᠤᠯᠠᠭᠠᠠ ᠬᠤᠩ  ᠢᠰᠭᠦᠯᠭᠦ
  
2018/6/22

     ᠤᠯᠠᠭᠠᠠ ᠬᠤᠩᠢᠰᠭᠦᠯᠭᠦ

   ᠬᠠᠷᠠᠮᠦ᠋ᠷᠠᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ

ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠲᠣᠮᠳᠠ

ᠲᠠᠯᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠠᠠ

ᠨᠢᠬᠡ ᠵᠦᠢᠯ  ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠯᠠᠭᠠᠮ

ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠ

ᠬᠤᠩᠬᠡᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠ ᠢᠶᠠᠷ

ᠪᠤᠳᠣᠬᠰᠠᠠ

ᠦᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠱᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠱᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ

ᠭᠦᠳᠣᠭᠦᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠨᠢᠷᠣᠭᠤ᠂

ᠬᠤᠳᠣᠭᠤᠷ

ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠴᠠᠬᠡᠵᠢ᠂ ᠭᠦᠳᠣᠭᠦᠷ  

ᠪᠤᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠨᠢᠳᠣ᠂ ᠬᠤᠳᠣᠭᠤᠷ

ᠪᠤᠰᠤᠭ᠎ᠠ

ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠴᠢᠬᠢᠬᠡᠳᠡᠭ᠃

ᠨᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢᠬᠡᠠ

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠤᠷᠳᠣ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ 3

ᠮᠧᠲᠷ᠂ᠦᠷᠬᠡᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ 1.5 ᠮᠧᠲᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣ  

ᠲᠦᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠠ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠳᠠᠢ ᠵᠢᠷᠣᠭᠠᠰᠣ ᠵᠢᠷᠣᠵᠣ᠂ ᠦᠷᠬᠡᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ 50 ᠰᠠᠠᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲᠷ

 ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠨᠢᠬᠡ  ᠭᠦᠨᠳᠠᠯᠠᠠ ᠵᠢᠷᠣᠭᠠᠰᠣ ᠵᠢᠷᠣᠵᠣ᠂ ᠱᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠨᠳᠠᠯᠠᠠ ᠵᠢᠷᠣᠭᠠᠰᠣ

ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠠᠣᠠ ᠲᠣᠬᠯᠠᠭᠠᠮ ᠳᠤ  ᠤᠷᠣᠯᠴᠠᠬᠰᠠᠣᠠ ᠨᠢᠬᠡ ᠮᠦᠷᠯᠠᠠ ᠵᠣᠬᠰᠣᠵᠣ᠂

ᠨᠢᠬᠡ ᠭᠦᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠰᠣᠷᠴᠣ᠂ ᠱᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠤᠷᠳᠣ  ᠲᠦᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠠ ᠵᠢᠷᠣᠭᠠᠰᠣᠠ ᠳᠤ

ᠢᠰᠭᠦᠯᠵᠣ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠤᠷᠳᠣ ᠲᠦᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠠ ᠵᠢᠷᠣᠭᠠᠰᠣᠠ ᠳᠤ ᠢᠰᠭᠦᠯᠣᠠ  ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠᠯ

ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠭᠦᠴᠣᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠣᠯᠠ ᠬᠤᠪᠢ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠯᠠᠵᠣ ᠦᠭᠭᠦᠨ᠎ᠠ᠂ ᠴᠢᠬᠢᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ

ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ 4ᠬᠤᠪᠢ᠂ᠨᠢᠳᠣᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ 3 ᠬᠤᠪᠢ᠂ᠴᠠᠬᠡᠵᠢᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢ

ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ᠂ 2 ᠬᠤᠪᠢ᠂ ᠨᠢᠷᠣᠭᠤᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ 1 ᠬᠤᠪᠢ

ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠪᠦᠷᠢ 3 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠬᠡᠯᠵᠢᠯᠠᠵᠣ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ 9 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠰᠭᠦᠯᠵᠣ᠂ ᠡᠴᠣᠰ ᠲᠤ

ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠠ ᠴᠦᠬᠡᠠ

 ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠨᠠᠷᠠᠰ ᠢ ᠵᠢᠬᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠬ᠃  

 
               
 
 
  
 
2014-2015 ©                     蒙ICP备05010860号